Skriv en iPhone applikation

Lukket Opslået Jan 15, 2015 Betalt ved levering
Lukket Betalt ved levering

I kender applikationer såsom: MyFitnessPall, LoseIt, SparkPeople, CRON-O-Meter og FatSecret. Applikationer, hvori man kan tracke sit madforbrug. Tælle kalorier; proteiner, kulhydrater og fedt. Finde fødevarer i en database lavet af forbrugerne, som indtaster forskellige fødevarer. Og enda kan disse fødevarer scannes ved hjælp af stregkoden. Lave opskrifter (ved at tilføje forskellige fødevarer), som så tilsidst kommer ud med en opskrift, hvor man kan se rettens totale mængde kalorier, proteiner, kulhydrater og fedt.

Jeg ønsker en applikation, hvor man som udgangspunkt tracker sine madvarer i sit hjem (tilføjer og sletter - alt efter køb og forbrug). Disse forskellige madvarer skal kunne oprettes af forbrugeren selv, hvor han som minimum skal kunne indtaste kalorier, proteiner, kulhydrater og fedt.

Derudover skal man kunne lave opskrifter. Sætte x-antal fødevarer sammen og se summen af kalorier, proteiner, kulhydrater og fedt.

Desuden skal applikationen selv kunne sige, hvilke opskrifter personen kan lave med de fødevarer personen allerede har i sit hjem (man tilføjer og sletter jo fødevarer alt efter køb og forbrug). Jeg ønsker altså at kunne se en liste over alle opskrifterne, hvor de bliver inddelt i grøn, gul og rød. Grøn = har alle fødevarer til denne opskrift. Gul = mangler meget få fødevarer. Rød = mangler mange fødevarer.

Meningen er altså at man tager ud og handler og kommer hjem med sine varer. Lad os sige, at man køber 2 kg mel, 5 liter mælk, 10 æg, 500 g ost, 5 dåser hakkede tomater, og 500 g skinkestrimler. Forbrugeren har altså fødevarer til at lave en pizza (hvis hendes opskrift indeholder disse fødevarer)

Forbrugeren har tilføjet en opskrift hvor ovenstående fødevarer indgår i opskriften.

I selve opskriften skal der også tilføjes, at man skal bruge x-antal mængder for at kunne lave til hhv 1, 2, 3, 4 osv personer (hvis man får gæster, eller hvis man bor sammen med andre).

Ovenstående er min hoved idé.

I appen skal man også kunne komme ind og se en liste med fødevarer man har i sit hjem. Når man tilføjer fødevaren skal man også have en mulighed at tilføje en 'sidst anvendelses dato'. Derved undgår man madspild og kan sørge for at lave opskrifter, hvor fødevarerne er ved at løbe på datoen.

Til sidst men ikke mindst så ønsker jeg også at kunne tilføje princippet i fx MyFitnessPal. At kunne have en kategori, hvor man kan se sit eget madforbrug i løbet af dagen. Altså man selv kan tilføje enkelte madvarer, opskrifter osv.

You know applications such as: MyFitnessPall, LoseIt, Spark People, CRON-O-Meter and FatSecret. Applications in which you can track its food consumption. Counting calories; protein, carbohydrate and fat. Find food in a database created by the consumers who enter various foods. And even scanning the barcode allows you to find different kinds of food. Create recipes (by adding different foods), which then finally comes out with a recipe where you can see the total amount of calories, proteins, carbohydrates and fats. I want an application where you can basically track your food in your home (adds and deletes - depending on the purchase and consumption). These various foods could be created by user, where he must at least be able to enter calories, proteins, carbohydrates and fats. Additionally, you could make recipes. Putting x-number of food together and see the sum of calories, proteins, carbohydrates and fats. In addition, the application could even tell which recipes person can do with the foods he already has in his home (adding and deleting the food depending on the purchase and consumption). I therefore want to see a list of all the recipes where they will be divided into green, yellow and red. Green = has all the food for this recipe. Yellow = missing very few foods. Red = lacks many foods.
You come home with your groceries. Let's say you buy 2 kg flour, 5 liters of milk, 10 eggs, 500 grams of cheese, 5 cans diced tomatoes and 500 g ham strips. The consumer has all foods to make a pizza (if her recipe contains these foods). The consumer has added a recipe where the above foods included in the recipe. In the actual recipe, also add that you need x-number amounts to make the recipe for 1, 2, 3, 4, etc. people (if you have guests, or if you live with others). The above is my main idea.

You must also be able to see a list of the foods that you have in your home. When you add the food must also have an option to add a 'best before date'. This avoids food waste and can arrange to make recipes where food is running on the date. Last but not least, I also want to add the principle of example MyFitnessPal. Being able to have a category where you can see your own food consumption during the day. So you can add individual foods, recipes, etc and track your own usage.

iPhone Mobile App Development

Projekt ID: #6983533

Om projektet

1 bud Remote projekt Aktiv Feb 21, 2015