Find Jobs
Hire Freelancers

بناء متجر الكتروني

$10-30 USD

Lukket
Slået op 3 måneder siden

$10-30 USD

Betales ved levering
I am looking for a skilled developer to build an online store for my new enterprise. The store will primarily sell physical goods. I do not have a specific e-commerce platform in mind and am open to suggestions. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in website and e-commerce development - Experience in building online stores for new businesses - Knowledge of various e-commerce platforms, such as Shopify and WooCommerce - Ability to create a user-friendly and visually appealing online store - Understanding of payment gateway integration and secure checkout processes - Strong attention to detail and ability to customize the store to fit my brand identity
Projekt-ID: 37485128

Om projektet

25 forslag
Projekt på afstand
Aktiv 2 måneder siden

Leder du efter muligheder for at tjene penge?

Fordele ved budafgivning på Freelancer

Fastsæt dit budget og din tidsramme
Bliv betalt for dit arbejde
Oprids dit forslag
Det er gratis at skrive sig op og byde på jobs
25 freelancere byder i gennemsnit $211 USD på dette job
Brug Avatar.
Hello I hope this message finds you well. We have 8+ experienced web and app development. I am writing to express my interest in your project and to offer my skills and qualifications to help you achieve your desired outcome. Based on the job description, it seems that you are looking skilled developer. I have successfully completed similar projects in the past, and I am confident in my ability to deliver high-quality results for your project. I would be great to discuss your project in more detail and answer any questions you may have. Please feel free to contact to me at your convenience. I look forward to hearing from you soon. Best regards, Meenu
$10 USD på 7 dage
4,9 (38 anmeldelser)
5,6
5,6
Brug Avatar.
Hey, Embarking on the journey of establishing an online store is a pivotal step, and I seek a skilled developer to be the architect of this digital storefront. Drawing from my extensive experience in crafting online stores for new enterprises, I understand the intricate balance required to blend functionality with a visually appealing user experience. My vision for this project is to not just build a store but create a seamless online shopping experience. With proficiency in various e-commerce platforms and a keen eye for detail, I am committed to tailoring the store to perfectly align with your brand identity. The strategic integration of secure checkout processes and payment gateways will be seamless, ensuring a user-friendly interface that propels your enterprise into the digital marketplace. Let's collaborate to transform your vision into a thriving online presence. Please feel free to reach out to discuss the details further or address any questions you might have. Regards, Moiz.
$20 USD på 7 dage
4,8 (6 anmeldelser)
5,6
5,6
Brug Avatar.
Hi, I have 8+ years of expertise in web and app development. I have great expertise in ecommerce and deliver many projects to client. Do you have any preferences for the payment gateway to be integrated into the website? How will shipping and delivery be handled? Apart from the standard features of an e-commerce platform for your herbal ayurvedic products, are there any additional functionalities you'd like to incorporate, such as wishlists, product recommendations, or related products? Which third party API do you wish to integrate? Will you be providing the API, or should we supply it? Please note that the time and cost estimate provided here is approximate. A more precise estimate will be offered once we have a better understanding of your specific requirements. Please respond to our queries. Let's connect to discuss this in detail. Regards Abhishek
$30 USD på 7 dage
4,9 (12 anmeldelser)
4,8
4,8
Brug Avatar.
Hi, As a skilled developer with a focus on e-commerce, I possess the proficiency and experience necessary to bring your vision to life. Having successfully built online stores for new businesses, I understand the importance of a tailored approach. I am well-versed in various e-commerce platforms, including Shopify and WooCommerce, and can provide guidance on selecting the most suitable one for your enterprise. My commitment to user-centric design ensures that the online store will not only be visually appealing but also user-friendly, enhancing the overall shopping experience. Furthermore, my expertise extends to payment gateway integration and secure checkout processes, ensuring a seamless transactional journey for your customers. I look forward to the opportunity to discuss your project further, with a strong focus on attention to detail and customization to reflect your unique brand identity. Best Regards, Iqra
$20 USD på 4 dage
5,0 (11 anmeldelser)
4,0
4,0
Brug Avatar.
Greetings! I AM READY TO START NOW. I can build SEO friendly with modern design e-commerce store for your enterprise business. I'm new to Freelancer.com and super excited to start projects without worrying about budget constraints. As a Full Stack Web Developer with 8 years of successful freelancing across various platforms, I'm all about injecting fresh ideas and energy into your project. Let's make it a success together! Thanks,
$10 USD på 1 dag
5,0 (10 anmeldelser)
3,4
3,4
Brug Avatar.
I am confident that I am the best fit for this project due to my extensive knowledge of web development, e-commerce platforms and payment gateways. I also have a strong attention to detail and ability to customize the store to fit your brand identity. I understand you are looking for a skilled developer to build an online store for your new enterprise and I believe I am the perfect fit for the job. With my extensive knowledge of web development, e-commerce platforms and payment gateways I believe I can provide the best service possible for your project. Additionally, I have experience in building online stores for new businesses which will be essential for making sure that the store is user-friendly and visually appealing. If you choose me for this project it's not just about getting the job done but also making it an enjoyable experience for both of us. Plus, if you take advantage of my complimentary consultation then we can discuss other ways we can work together in the future such as joint venture opportunities or partnership agreements.
$80 USD på 15 dage
5,0 (2 anmeldelser)
1,8
1,8
Brug Avatar.
I understand that you are looking for a skilled developer to build an online store for your new enterprise and I believe I am the perfect fit for this project. With 14 years of experience in the web development field, I have the knowledge and expertise necessary to create an user-friendly and visually appealing online store that fits your brand identity. My skills include website and e-commerce development, along with the ability to customize the store to fit your needs. I would be more than happy to discuss this project further if given the opportunity. Please feel free to contact me if you have any additional questions or would like more information about my skills and experience. Thank you for considering me for this job! Best Regards, Rami
$30 USD på 7 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
Hello there! I'm a front-end developer with expertise in e-commerce and Shopify implementation. With a background in UX/UI design, I ensure your brand remains intact and your user experience is our top priority.
$30 USD på 7 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
Hello, I’m a senior full stack software engineer with over 10 years of experience. I am confident that my extensive experience in software development, specifically in PHP, Laravel and Wordpress, makes me the perfect fit for this project. If you’re interested to work together, let us discuss your project in details.
$2.500 USD på 20 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
I am Suhani, a seasoned Shopify designer thrilled about the opportunity to bring your online store vision to life. With a proven track record in Shopify development, I've successfully crafted visually appealing and user-friendly stores for a diverse range of businesses. My expertise aligns perfectly with your requirements. Having worked extensively with Shopify, I understand the intricacies of payment gateway integration, secure checkout processes, and the importance of customizing the store to resonate with your brand identity. I invite you to explore my portfolio, where you'll find evidence of my commitment to attention to detail and creating impactful online experiences. Let's collaborate to make your new enterprise's online presence stand out. Best regards, Suhani
$80 USD på 7 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
Hello! I can create a website a Shopify for everyone, and as a bonus, you'll get your own site with no monthly or annual fees, and it comes with Stripe and PayPal integration capabilities.
$20 USD på 7 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0

Om klienten

Flag for JORDAN
Amman, Jordan
0,0
0
Medlem siden sep. 28, 2023

Klientverificering

Tak! Vi har sendt dig en e-mail med et link, så du kan modtage din kredit.
Noget gik galt, da vi forsøgte at sende din mail. Prøv venligst igen.
Registrerede brugere Oprettede jobs i alt
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Indlæser forhåndsvisning
Geolokalisering er tilladt.
Din session er udløbet, og du er blevet logget ud. Log venligst ind igen.