Find Jobs
Hire Freelancers

Tech Articles & Translations

$15-25 USD / hour

Lukket
Slået op 2 måneder siden

$15-25 USD / hour

كتابه المقالات وترجمه الصفحات
Projekt-ID: 37792361

Om projektet

32 forslag
Projekt på afstand
Aktiv 26 dage siden

Leder du efter muligheder for at tjene penge?

Fordele ved budafgivning på Freelancer

Fastsæt dit budget og din tidsramme
Bliv betalt for dit arbejde
Oprids dit forslag
Det er gratis at skrive sig op og byde på jobs
32 freelancere byder i gennemsnit $18 USD/time på dette job
Brug Avatar.
I am a seasoned MBA writer with over seven years of experience in various writing fields. I have completed thousands of projects, ensuring 100% accuracy and meeting client requirements. You can trust me to deliver plagiarism-free work within the agreed deadline while maintaining your privacy. I specialize in creating diverse content, from assignments and quizzes to business plans, sales and marketing plans, SEO articles, blogs, and more. Feel free to join the chat box and give me a try. I am dedicated to fulfilling and surpassing all your expectations, and I guarantee you won't be let down. I'm looking forward to hearing back from you. It's my portfolio link. https://www.freelancer.com/u/Stopsolution?w=f&ngsw-bypass=
$15 USD på 1 dag
4,8 (339 anmeldelser)
6,5
6,5
Brug Avatar.
With over a decade of experience in the digital marketing scene, I am well-versed in a plethora of SEO-related tasks including article writing and link building, making me ideally qualified to handle your tech articles and translations project. Additionally, I boast a team of 20+ professionals who excel in managing websites for clients - be it SEO, SMO or web development. Our breadth of collective knowledge allows us to craft compelling articles while ensuring they're optimized for search engines, resulting in increased visibility and organic traffic. What sets us apart is our proven ability to secure first-page rankings across different search engines. We do this with rigorous website analysis, thorough competitor analysis, and comprehensive keyword research to identify trending topics that resonate with audiences. Moreover, our proficiency in social media optimization offers a strong promotional platform for your translated content. Ultimately, we offer all these services at unbeatable prices without compromising on the quality or quantity of work delivered. We also guarantee results - something not every freelancer can confidently offer. With 24/7 availability and weekly work reports, we ensure you're always up-to-date on the progress made. Choose us for an effective blend of proficiency, commitment, and transparency! Thanks for considering my team and me to accomplish your project successfully!
$15 USD på 40 dage
4,8 (193 anmeldelser)
6,3
6,3
Brug Avatar.
I am an award-winning content and copywriter passionate about creating engaging and compelling blogs, articles, business and sales plans, marketing plans, feasibility studies, technical writing, creative writing, speech writing, online writing, etc. I've been privileged to work with people and businesses of all backgrounds. I aim to provide impactful, reader-friendly, and compelling content for your needs. With more than 4 years of experience in this field, I provided many top-notch solutions to clients according to their needs and requirements. it is my responsibility to provide you with plagiarism-free, error-free solutions which help in achieving good grades and a reputation in your batch. A strong vocabulary, attention to detail, clarity, and being open to changes/suggestions is what make me a good fit for this project. Here is my portfolio you can check my achievements: https://www.freelancer.com/u/QualityHub If your project is deleted, hit me with this link: https://www.freelancer.com/u/QualityHub I await your text.
$15 USD på 1 dag
4,8 (308 anmeldelser)
6,3
6,3
Brug Avatar.
As a dedicated freelancer, my services are never limited to simple task completion; they extend to providing long-lasting value to your business. In regards to your gambling niche SEO copywriting project, my years of experience in SEO strategies and digital marketing provide a solid foundation for handling your unique requirements. My deep understanding of SEO, combined with my passion for writing, enables me to create captivating content that ranks high on search engines while also effectively conveying complex ideas. Beyond merely targeting keywords, I'm skilled at crafting articles that grab attention, engage users, and ultimately convert them into customers. Moreover, my prior work in the gambling industry equips me with the knowledge needed to create content that revolves around online casinos, sports betting, and poker strategies. I'm well-versed in attracting and influencing gambling-oriented audiences to take desired actions on websites - specialties that could undoubtedly drive meaningful results for your platform. Given the chance to collaborate on this project, I assure you dedication and commitment to delivering high-quality content that improves your search engine rankings, increases site traffic, and boosts conversion rates. To kick-start this journey together or if you'd like more insights into how specifically tailored my skills are for optimizing your gambling platform's visibility and engagement; let's have a chat.
$20 USD på 40 dage
4,9 (128 anmeldelser)
6,1
6,1
Brug Avatar.
Hey , I understand the importance of high-quality content in today's digital landscape, and I am confident that I can deliver content that meets your needs and exceeds your expectations. I understand that you're looking for "Tech Articles & Translations" and we are here to offer our expertise in this area. I have extensive experience in Article Writing, Link Building, Translation, Article Rewriting and SEO and more. My rates for content writing services vary depending on the scope of the project, but I am happy to provide a customized quote based on your specific needs. I am committed to delivering high-quality work on time and on budget, and I am always available to answer any questions or concerns you may have. Thank you for your consideration, and I look forward to the opportunity to work with you. With Warm Regards, Delicite Media
$15 USD på 37 dage
4,8 (97 anmeldelser)
5,9
5,9
Brug Avatar.
I am existing after reading your project details I have completed my MPhil in business administration and I have about 4-year experience in all types of business subjects, science subjects, technical subjects, and engineering too. I have also a good experience in business plans, marketing plans, case studies, financial plans, feasibility studies, articles, blogs, etc. I will provide you with plagiarism-free work with unlimited revision plus a free Turnitin report. Thanks for reading, I am waiting for your response! please go through the link and check my samples: https://www.freelancer.com/u/QuickMent
$15 USD på 1 dag
4,7 (123 anmeldelser)
5,5
5,5
Brug Avatar.
Dear Client, I am an experienced content creator and translator, adept at crafting engaging articles and seamlessly translating content. Proven track record in delivering high-quality work with precision and creativity. Ready to elevate your project with my expertise. Thanks
$15 USD på 40 dage
4,6 (6 anmeldelser)
2,9
2,9
Brug Avatar.
We can do it in a few hours by starting working on it right now. Message us for a quick chat and lets start it. For more information, you can pay heed to our profiles here: https://www.freelancer.com/u/ProfessorxCorp https://www.freelancer.com/u/ProfessorxWriter Looking forward to this, Thanks and Regards, Muhammad
$15 USD på 1 dag
4,9 (6 anmeldelser)
2,9
2,9
Brug Avatar.
Dear client, I extend a warm welcome and invite you to explore the best terms of service tailored to meet your needs on your project" Tech Articles & Translations". Feel free to engage in negotiations for a more favorable arrangement. Rest assured, my commitment is to deliver comprehensive, detailed, exceptional, and high-quality results well before your specified deadline. Looking forward to the possibility of working together and exceeding your expectations. Thanks.
$15 USD på 20 dage
5,0 (1 bedømmelse)
2,4
2,4
Brug Avatar.
"Hello sir I hope you are doing well We are a digital marketing agency with more than five years of experience. We will supply you with first-rate SEO (off-page and on-page) services to increase the visibility and current positioning of your website. We've worked on a lot of WordPress websites. We pledge to offer good work on schedule to our customers. In our work, we shall utilize only ethical SEO strategies. Furthermore, we will offer you premium 40+ DA submission backlink-building services. Give me a chance, and I will rank you at the top of the search engine results page. My Process For - Strong ON-PAGE SEO ✅ SEO Audit Report ✅ Competitors’ Analysis ✅ Keyword Research & Analysis ✅ Unique Meta tags Creation (Title Tag, Description & Keywords) ✅Google XML Sitemap Fixing ✅ Robots Txt File Creation ✅ Alt / Image tags Optimization ✅ Google Search Console Setup ✅ Google Analytics Setup ✅ URL Canonicalization ✅ Broken Link Check ✅ Spam link disavow file. My Process For - Strong OFF-PAGE SEO ✅ High-Quality Backlinks ✅ Guest Post Submission ✅ High Social Bookmarking ✅ Country Based Classifieds ✅ Quality Article submission ✅ Web 2.0 submission ✅ Quora Submissions ✅ Profile Link Creation ✅ Competitor Submissions ✅ PDF File Submission ✅Local Citation Backlinks ✅ Syndication Submissions ✅ Business Listing Submission ✅Service Features: 100% Manual Work Naturally, Mix (High PA DA ) MY priority is “Client Satisfaction”. Thank You! preshtiinfotech"
$20 USD på 40 dage
5,0 (4 anmeldelser)
2,4
2,4
Brug Avatar.
Hey, Good morning ! I can do this Tech Articles & Translations project immediately while maintaining quality. My skills in Article Writing, Article Rewriting, Link Building, Translation and SEO are unmatched making me confident to produce high quality work within a short deadline. I have worked on similar projects with other clients who were impressed with the quality of my work. Please message me as I need some clarification. If awarded, I will start working immediately. Thank you for this opportunity
$15 USD på 36 dage
5,0 (1 bedømmelse)
2,2
2,2
Brug Avatar.
Hey mohamednafea464, I have carefully read the project description for "Tech Articles & Translations" and am confident in my ability to deliver high-quality work. As a freelancer with expertise in translation, SEO, link building, article writing, and article rewriting, I am well-equipped to handle the requirements of this project. To ensure the success of this project, I will start by conducting thorough research on the tech topics provided. I will then create engaging and SEO-optimized articles that cater to the target audience. Additionally, I will focus on building relevant backlinks to improve the visibility and credibility of the content. As for translations, I will ensure accurate and culturally appropriate translations for the pages as needed. I am excited about the opportunity to work on this project and would be happy to discuss further details. Please initiate the chat to take this conversation forward. Best regards.
$20 USD på 7 dage
5,0 (2 anmeldelser)
1,4
1,4
Brug Avatar.
As one of the top 5k freelancers and within the top 4% on this platform, my named is Sikander and I've amassed extensive experience closely aligning with your project requirements as outlined. With a vast portfolio and having served over 150+ companies, your satisfaction remains my highest priority. My team consists of highly skilled professionals specialized in various domains, offering you the advantage of a range of talents which includes SEO & link building. For your project specifically, I can provide not only tech articles but also offer translations at the same time. The services I have provided also include web development adhering to SEO standards, which gives me an edge here since I have insider knowledge on leveraging keywords, optimizing content for maximum reach and driving traffic to your site. Moreover, I assure you prompt delivery, regular project updates and extended support even upon completion. I'm not looking for quantity but quality and hence prefer one-on-one projects where I can give it my complete undivided attention. My rates are competitive without compromising on technical expertise or quality testing ensuring that you get the best work delivered by the best in the business. With us onboard, you can rest assured your project is in capable hands! Let's discuss your vision further and bring it to life!
$20 USD på 40 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
I read your project details, I have 13 years experience on your project. I can do it very easily Already i completed some projects like this. Just a Close your eyes and Trust me. I am sure, you will be happy
$16 USD på 40 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
I have the qualities you are looking for, in addition to having flexible hours, doing work quickly and with good quality.
$15 USD på 40 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
As someone with an extensive background in both writing and translation, I am well-equipped to handle your project. Having honed my skills in not just one but a multitude of languages including Italian, German, Spanish, Hindi, and Bengali, I am confident in my ability to seamlessly translate your texts from English into any of these languages while maintaining all the context and flavor. Moreover, my ability to write articles is not limited to those languages alone. I am also skilled in crafting compelling and informative pieces that span a wide range of topics. By entrusting this task to me, you're availing yourself of the benefit of a well-rounded approach that guarantees quality work irrespective of the domain. You'll find my works marked by their accuracy and clarity – both vital elements for effective communication. Lastly, and most importantly, I'm passionate about what I do; this ensures a strong commitment to every project I undertake. And this project is no different! I will invest my time and expertise fully into your tech articles and translations making sure they align with your vision while presenting complex ideas in a simple manner. Above all else, you can trust me to meet deadlines without compromising on quality or proficiency – attributes that are central in ensuring successful collaborations.
$20 USD på 40 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
Building bridges between languages and unlocking the power of information - that is my specialty. When it comes to writing and translating tech articles, I'm not just another freelancer; I'm your passport to connectivity and comprehension. My fluency in Arabic and English coupled with rigorous writing abilities will ensure that your message is accurately conveyed and captivatingly presented. Having immersed myself in the world of freelancing for over a decade, I've become adept at adapting to diverse needs and maintaining a meticulous approach throughout. With this project, you need someone who can comprehend intricate technical concepts and articulate them clearly in a language laypeople can understand, without losing the essence or the appeal of your content. Trust me to harmonize fluent translations with originality and creativity.
$20 USD på 40 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
I am the best candidate for this project due to my proven track record of delivering high-quality content that meets or exceeds client expectations. With my extensive experience in writing and freelancing, I have honed my skills to produce engaging and compelling content across various niches. I am committed to understanding your project requirements thoroughly and tailoring my work to meet your specific needs. Additionally, my dedication to meeting deadlines and my strong communication skills ensure a smooth and efficient collaboration process. With me on board, you can trust that your project will be in capable hands and will be completed to the highest standards.
$15,10 USD på 12 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
Hi my name is Kiran Aslam I am a freelancer translator any language I have experience 5 years data entry typing article writing essay writing blog writing story writing I am a professional writer
$15 USD på 40 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0
Brug Avatar.
تحية طيبة، أتمنى أن تكونوا بخير. أنا جديد هنا على Freelancer.com ولكنني متحمس لتقديم خدماتي بكفاءة ودقة. لدي خبرة وافرة في كتابة المقالات، وترجمة الصفحات، وأيضًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) وبناء الروابط. سأعمل بجدية وبدقة لتنفيذ المهمة في الوقت المحدد وبأفضل جودة ممكنة. أفهم تمامًا عمق مشروعك، وأنني سأعتمد بشكل كبير على الترجمة لأنجز مهمتي بشكل جيد. سأعمل بجدية لضمان تسليم العمل بالدقة المطلوبة وفي الوقت المحدد. شكرًا لثقتكم. أتطلع إلى العمل معكم وتقديم خدماتي الاحترافية. شكرًا لكم على الفرصة.
$20 USD på 40 dage
0,0 (0 anmeldelser)
0,0
0,0

Om klienten

Flag for EGYPT
Giza, Egypt
0,0
0
Medlem siden feb. 21, 2024

Klientverificering

Tak! Vi har sendt dig en e-mail med et link, så du kan modtage din kredit.
Noget gik galt, da vi forsøgte at sende din mail. Prøv venligst igen.
Registrerede brugere Oprettede jobs i alt
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Indlæser forhåndsvisning
Geolokalisering er tilladt.
Din session er udløbet, og du er blevet logget ud. Log venligst ind igen.